Stanovy Federace Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu

 

1.       Název sdružení:   Federace Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu o.s.

2.       Sídlo sdružení:   O. Lysohorského 702, Frýdek-Místek, 738 01

3.       Federace Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu o.s. je občanské sdružení, tedy dobrovolné sdružení občanů provozujících tělovýchovu a sport se zaměřením na bojové umění stylu Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu. Ve sdružení se dale sdružují oddíly a zájmové skupiny, přičemž tyto budou označovány dale jen jako oddíly.

 

Cílem a posláním sdružení je:

a)      Organizování volného času zejména členů sdružení, formou tréninků bojového umění a jnými sportovními činnostmi, jakož I pořádání sportovních soutěží a turnajů.

b)      Vytváření optimálních sportoních podmínek pro členy sdružení, rovněž pak pro veřejnost.

c)       Údržba a provoz zejména tělovýchovných zařízení.

d)      V rámci realizace cílů sdružení spolupracovat s orgány státní správy, s orgány profesní a územní samosprávy a rovněž pak s fyzickými a právnickými osobami.

e)      Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, zdraví, atd.

  

1.       Valná hromada, není-li v těch stanovách uvedeno jinak, je poradním orgánem TOAN kolegia a je tvořena všemi členy sdružení. Rozhodnutí Valné hromady slouží jako podklad pro jednání TOAN kolegia.

2.       K platnosti rozhodnutí Valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny členů přítomných na Valné hromadě.

3.       Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou odeslanou nejméně 15 dnů před jejím konáním všem členům nebo zveřejněnou na webových stránkách sdružení, budou-li tyto webové stránky zřízeny a v provozu, kde je tato pozvánka zveřejněná alespoň 15 dnů před jejím konáním. V pozvánce na Valnou hromadu musí být uvedeno místo a čas jejího konání, jakož I program jednání. Valnou hromadu svolává apsoň jeden člen TOAN kolegia a pokud není TOAN kolegium plně obsazeno, může svolat Valnou hromadu kterýkoliv člen sdružení.

4.       TOAN kolegium je dvoučlenné.

5.       Dva členové přípravného výboru sdružení, a to René Kaniok a Tomáš Zapletal, se stávají prvními členy TOAN kolegia.

6.       TOAN kolegium jedná za sdružení a to tak, že za sdružení jednají a podepisují oba dva členové TOAN kolegia společně.

7.       V případě, že počet členů TOAN kolegia klesne pod dva členy, kooptuje zbylý člen TOAN kolegia do uvolněné funkce(í) nového(é) člena(y) TOAN kolegia. Pokud nebude ve funkci člena TOAN kolegia žádná osoba, pak Valná hromada zvolí nové dvoučlenné (popř. vícečlenné) TOAN kolegium.

8.       Členy TOAN kolegia by měly být především osoby, které se staly držiteli mistrovského pásu ve stylu Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu. Člen TOAN kolegia musí být starší 18 let a musí být plně způsobilý k právním úkonů. Člen TOAN kolegia může ze své funkce odstoupit, přičemž jeho odstupení jeúčinné okamžikem, kdy je doručeno na adresu sdružení.

9.       TOAN kolegium vykonává veškeré funkce sdružení, které nejsou svěřené Valné hromadě, což znamená, že zejména zabezpečuje a řídí činnost řízení, hospodaří s majetkem sdružení, spolupracuje s členy sdružení, fyzickými a právnickými osobami.

10.   TOAN kolegium rozhoduje shodou obou členů. V případě, že mají členové TOAN kolegia rozdílný názor, přizvou na své jednání všechny instruktory, kteří byli jmenováni shodou obou členů TOAN kolegia a při svém rozhodování vyjdou z jejich poradního hlasu. Pokud ani tímto postupem nedojde ke shodě v názoru TOAN kolegia, svolá kterýkoliv člen TOAN kolegia Valnou hromadu, kde předloží spornou otázku k rozhodnutí. Rozhodnutí Valné hromady bude pro členy TOAN kolegia závazné. Pokud v takovémto případě neuposlechne člen TOAN kolegia rozhodnutí Valné hromady, ani na výzvu druhého člena TOAN kolegia, pak jeho funkce v TOAN kolegiu zaniká.

TOAN kolegium se k jednání svolává písemnou pozvánkou odeslanou alespoň 15 dnů před dnem jednání TOAN kolegia nebo pozvánkou uveřejněnou na webových stránkách tohoto sdružení, budou-li tyto webové stránky zřízeny a v provozu, kde bude pozvánka na toto jednání členů TOAN kolegia uveřejněno aspoň 5 dnů před samotným zasedáním TOAN kolegia. Pozvánku může umístit na citované webové stránce kterýkoliv člen TOAN kolegia. Pokud nestanoví tyto stanovy jinak, k rozhodnutí členů TOAN kolegia na takto svolaném jednání je nutná přítomnost obou členů TOAN kolegia řádně svolaných formou pozvánky právě uvedené. Pozvánky není třeba, pokud se sejdou všíchni členové TOAN kolegia po vzájemné dohodě ústně, telefonicky či jinak.

11.   Stanovy může měnit pouze TOAN kolegium.

12.   TOAN kolegium si ukládá za povinnost udržovat čistotu stylu Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu v jeho základě, a současně se ukládá I povinnost rozvíjet tento styl o nové účelné prvky.

13.   TOAN kolegium, pokud změní ustanovení stanov o počtu členů TOAN kolegia, může vlastním rozhodnutím příjmout dalšího člena nebo členy TOAN kolegia.

  

1.       Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba

2.       Podmínky přijetí za člena sdružení určuje TOAN kolegium. Výši členských příspěvků stanoví TOAN kolegium.

3.       Sdružení se vnitřně člení na oddíly, přičemž v čele oddílu zpravidla stojí člen TOAN kolegia, případně instruktor pověřený TOAN kolegiem. V rámci jednoho oddílu může být dílčímí povinnostmi pověřeno vice instruktorů. Každý oddíl je povinen prezentovat skutečnost, že patří k Federaci Chan Shaolin Si & Dju Su Kung Fu.

 

 

1.       Zdrojem majetku sdružení jsou zejména příspěvky členů sdružení, příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti, příjmy z vlastní hospodářské činnosti a příspěvky a dotace od sportovních svazů příspěvky fyzických a právnických osob, státní příspěvky a dotace.

2.       Majetek získaný výše uvedeným způsobem je ve vlastnictví sdružení. O majetku sdružení, zejména hospodaření s ním a jeho užití, rozhoduje TOAN kolegium.

  

 

1.       Základní práva členů sdružení jsou:

a.       Účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního a společenského života v rámci svého oddílu.

b.      Uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo anebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech sdružení.

c.       Účastnit se jednání orgánů sdružení, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování.

d.      Volit a být volen od 18-ti let věku do všech volených orgánů sdružení.

2.       Základní povinnosti řádného člena jsou:

a.       Dodržovat Stanovy sdružení a vnitřní předpisy sdružení vydané TOAN kolegiem.

b.      Plnit rozhodnutí a usnesení orgánů sdružení, šetřit a chránit majetek, který slouží sdružení k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno.

c.       Řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jeho poplatky související s jeho členstvím a činností ve sdružení, pokud o tom příslušný orgán sdružení podle stanov rozhodl.

d.      Řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

3.       Řádné členství zaniká:

a.       Vyloučením člena ze sdružení.

b.      Vyškrtnutím pro neplnění základních povinností.

c.       Vyloučením pro závažné provinění neslučitelném s členstvím.

d.      Úmrtím člena či zánikem sdružení (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění)

TOPlist